جمعه, 20 تیر 1399   
42001

سهامداران عمده

 

سهامداران

مبلغ-ريال

درصد سهام

شرکت سرمایه گذاری حمل و نقل و عمران

۲۵۷,۰۹۹,۸۰۰,۰۰۰

۹۹.۹۹۹۹۲۲٪

شركت سرمایه گذاری تاْمین اجتماعی

۵۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۰۱۹٪

شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی

۵۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۰۱۹٪

شرکت پایانه احداث

۵۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۰۱۹٪

شرکت دورال

۵۰,۰۰۰

۰.۰۰۰۰۱۹٪

جمع

۲۵۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰٪