گزارش وضعیت پروژه 1

شرکت ایران سازه > گزارش وضعیت پروژه 1

پروژه 1

درصد پیشرفت : 90%

نمودار پیشرفت

 

لیست قراردادهای منعقد شده
 ردیف شماره قرارداد تاریخ قرارداد واحد خریداری شده
1 ir/01 1401/06/02 واحد 1
2 ir/02 1401/06/03 واحد 2
3 ir/03 1401/06/04 واحد 3

 

 

 
تاریخ قرارداد 1401/06/02 1401/06/03
نام پروژه خریداری شده 1 2
نام بلوک خریداری شده 2 3
واحد خریداری شده 1 4
طبقه 4 5
متراژ (متر) 120 80
پارکینگ دارد ندارد
انباری دارد دارد
سیستم گرمایش پکیج پکیج
سیستم سرمایش اسپیلت اسپیلت
وضعیت تحویل ملک تحویل داده شده تحویل داده شده
وضعیت سند سند زده شده است سند زده شده است

 

 
مبلغ کل قرارداد  کل مبلغ پرداخت شده کل مبلغ باقیمانده مبلغ پرداخت شده زمان انعقاد قرارداد
500 200 300 200
600 500 200 300
700 600 200 500
اقساط قرارداد 1 (میلیون تومان)
اقساط تاریخ  مبلغ  وضعیت
قسط اول 1401/07/02 100 پرداخت نشده
قسط دوم 1401/07/02 100 پرداخت نشده