رفاهی خدماتی – اورژانس بیمارستان میلاد – تهران

شرکت ایران سازه > پروژه های خدماتی رفاهی > رفاهی خدماتی – اورژانس بیمارستان میلاد – تهران

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: توسعه بیمارستان میلاد – اورژانس

محل پروژه : تهران