بازسازی ورزشگاه و خوابگاه معتمدی

شرکت ایران سازه > پروژه های خدماتی رفاهی > بازسازی ورزشگاه و خوابگاه معتمدی

جزئیات پروژه

x

عنوان پروژه: بازسازی ورزشگاه و خوابگاه

کاربری: ورزشگاه و خوابگاه

شهر : تهران-شهید بخارایی

مالک ورزشگاه : وزارت کار

نوع قرارداد: پیمانکاری

وضعیت : خاتمه یافته

فاز اول : بازسازی موتورخانه و زمین چمن

فاز دوم :  بازسازی رختکن و خوابگاه