۱۲
شهریور

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی)

شرکت ایران سازه (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات اجرایی باقیمانده ساخت ونصب اسکلت فلزی در پروژه برج باغ تبریز را از طریق مناقصه عمومی به همراه ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

– محل اجرای کار: شهر تبریز

– مهلت دریافت اسناد: از روز پنج‌شنبه 1402/06/09 تا ساعت 14 روز سه‌شنبه 1402/06/14

– دریافت پیشنهاد: تا ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1402/06/19

– بازگشایی پاکات: ساعت 14:00 روز دو‌شنبه مورخ 1402/06/20 برای پاکت (الف و ب) و روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22 ساعت 14:00 برای پاکت (ج)

– مدت پیمان : 6 ماه شمسی

– شرح مختصری از پروژه: حدود 2300 تن از عملیات نصب اسکلت فلزی در پروژه برج باغ تبریز باقیمانده است که از این مقدار 1000 تن اسکلت نیاز به ساخت و نصب داشته و حدود 1300 تن ساخته شده و تنها نیاز به نصب دارد.

– قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: دریافت اسناد رایگان می‌باشد.

– مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: معرفی نامه کتبی

– میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 50/000/000/000 ریال (پنجاه میلیارد ریال) بصورت فیش واریزی بحساب شماره 1734/318/1865792/1 نزد بانک توسعه تعاون 1734 قابل واریز در کلیه شعب به‌نام شرکت ایران سازه (سهامی خاص) یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت ایران سازه (سهامی خاص) با اعتبار سه ماه و قابل تمدید.

– محل دریافت و تسلیم اسناد مناقصه: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور (توانیر)کوچه روانسر، شماره 8، در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص اسناد مناقصه، شرکت کنندگان می‌توانند با شماره تلفن 42001 داخلی 420 و یا 401 تماس حاصل نمایند.

– هزینه انتشار آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.