۲۰
آذر

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای)

خرید خدمات مشاوران جهت اخذ پروانه در پروژه سایه رشت(طراح،ناظر،مجری حقوقی و آزمایشگاه)