۲۱
شهریور

انجام عملیات ساخت دیوار ضلع غربی انبار مرکزی

آگهی مناقصه محدود یک مرحله‌ای

 

شرکت ایران سازه (سهامی خاص) در نظر دارد انجام عملیات ساخت دیوار ضلع غربی انبار مرکزی را از طریق مناقصه محدود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

 • محل اجرای کار: کهریزک تهران
 • مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادقیمت: تا ساعت 14 روز دوشنبه 1402/07/03
 • مدت پیمان : 90 روز کاری
 • قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: دریافت اسناد رایگان می‌باشد.
 • مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: معرفی نامه کتبی
 • میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 850،000،000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب شماره 1734/318/1865792/1 نزد بانک توسعه تعاون 1734 قابل واریز  در کلیه شعب بنام شرکت ایران سازه یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت ایران سازه با اعتبار سه ماه و قابل تمدید. مناقصه‌گر می‌تواند یک فقره چک صیادی بابت تضمین سپرده شرکت در مناقصه ارائه نماید. در این صورت مبلغ چک می‌بایست دو برابر سپرده شرکت در مناقصه به میزان 1،700،000،000 ریال باشد.
 • درصورت ارائه چک رعایت نکات زیر الزامی است:
 • گواهی امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت در اسناد تعهد آور (براساس آخرین روزنامه رسمی) می‌بایست پیوست گردد. (در پاکت الف)
 • چک ارائه شده می‌بایست ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان امضای مجاز شرکت در اسناد تعهد آور باشد.
 • در متن چک عیناً عبارت «در وجه شرکت ایران‌سازه» درج گردد و از درج هرگونه عبارات یا کلمات دیگر جداً خودداری گردد.
 • در صورت ارائه چک صیادی باید چک مزبور در سامانه صیاد در وجه مناقصه‌گزار ثبت گردد.
 • محل دریافت و تسلیم اسناد مناقصه: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور (توانیر)کوچه روانسر، شماره 8، در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص اسناد مناقصه، شرکت کنندگان می‌توانند با شماره تلفن 42001 داخلی 420 و یا 401 تماس حاصل نمایند.