۱۵
شهریور

علیرضا مقدم سرپرست امور حقوقی شرکت ایران سازه شد

با حکم مهندس حامد مفیدی نایینی مدیرعامل شرکت ایران سازه، علیرضا مقدم به سمت سرپرست امور حقوقی شرکت ایران سازه منصوب شد.