۰۱
خرداد

پیگری وصول مطالبات در راستای صیانت از بیت المال

 

در بخش دوم از سفر مهندس رحیمی در روز یکشنبه مورخ 1403/02/30 به شهر تبریز به همراه مهندس حسینی رئیس و دکتر قادرمزی عضو هیئت مدیره، مهندس مرادی قائم مقام مدیر عامل در امور عمرانی و همچنین آقایان پناهی معاون مالی و منابع انسانی، مهندس نرگسی سرپرست معاونت فنی و مهندسی، دکتر مقدم مدیر حقوقی و امور قراردادها، بدیعی مدیر فروش و بازاریابی و یاراحمدی مدیر حراست از طرف شرکت ایران سازه جلسه ای با آقایان جعفری و کوچک زاده شریک پروژه نگین در خصوص وصول مطالبات شرکت و صیانت از بیت المال صورت گرفت که پس از آن جهت بررسی و مطالعه بهتر در مورد تهاتر املاک پیشنهادی از سوی ایشان از محل های مورد نظر بازدید بعمل آمد.